Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet.

3488

Detta är den andra reviderade utgåvan av nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige. Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Det är utarbetat inom ramen för det samarbete som finns mellan R egionala

Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palli - Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede: vägledning, rekommendationer och indikatorer: stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2013. Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014. Stockholm: Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV); 2012.

  1. Alibaba dhl tracking
  2. Aktierna med högst direktavkastning
  3. Svenska fattigpensionärer
  4. Htc vive setup
  5. Kent wallace
  6. Ny energi fond
  7. Flemingsberg vardcentral
  8. Oriflame stockholm coffee tea maker
  9. Argument mot ordet hen

Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. Det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige gällde för 2012–2014. Detta reviderade vårdprogram gäller från 2016 och kallas för ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede”. Vårdprogrammet beskriver palliativ vård i livets slutskede oberoende av Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014 3 Del 2. Vårdkvalitet 8. Behovet av palliativ vård – epidemiologi 38 8.1 Behovsberäkning 38 8.2 Befolkningen 39 8.3 Dödlighet 40 8.4 Sjukdomsförekomst – incidens och prevalens 41 8.5 Referenser 41 9.

Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården i övergången från botande till lindrande/stödjande vård, till att patienten bedöms vara döende samt omhändertagande efter dödsfallet.

Stockholm: Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV); 2012. Vid vården av patienter i palliativ vård ska ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2016 – 2018” samt ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård” följas. Vårdprogrammet och kunskapsstödet ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, och personal, Nationella riktlinjer för palliativ vård3 och Nationellt Vårdprogram för Palliativ Vård. Det har framförts önskemål om att begreppen ”tidig palliativ fas” och ”sen palliativ fas” definieras.

Det här är det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige. Vårdprogrammet är utarbetat inom ramen för det samarbete som finns mellan Sveriges Onkologiska Centrum/regionala cancercentrum (RCC) och beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2021-2014

Bakgrund Det finns en gemensam länsövergripande överenskommelse för palliativ vård i samverkan mellan länets kommuner och region Örebro län. Den länsgemensamma överenskommelsen kan kompletteras Palliativa rådet i Örebro län rekommenderar följande webbutbildningar i palliativ vård, alla är gratis att genomföra. Utbildningarna följer Nationellt vårdprogram i Palliativ vård samt Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för vård i livets slutskede. Utbildningar I ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014” från Regionalt cancercentrum samt broschyren ”Respekt och hänsyn” från Fonus finns bra information om olika kulturella och religiösa traditioner i samband med svår sjukdom och död. vårdprocessgrupper för palliativ vård, sammansatta av företrädare från vårdprofessionen och patient-föreningar samt • nätverk gruppernas processledare emellan • ett nationellt vårdprogram för pal-liativ vård i livets slutskede som se-dan dess hålls uppdaterat genom revisioner • Socialstyrelsens nationella kun-skapsstöd för 06-05. Den baseras bland annat på ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014” från Regionala cancercentrum i samverkan och Socialsty-relsens ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”, 2013. I riktlinjen definieras begrepp, ansvarsförhållanden samt vilka kvali-tetsindikatorer som ska följas Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, erbjuder ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda patientens palliativa vårdbehov, önskemål och prioriteringar.

Palliativ vård Nationellt vårdprogram 2021-03-11 Version: 3.0 Detta är den andra reviderade utgåvan av nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet.
Blodprov körkort alkohol

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2021-2014

Oavsett vårdform krävs en god vård i livets slutskede.

Utbildningar I ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014” från Regionalt cancercentrum samt broschyren ”Respekt och hänsyn” från Fonus finns bra information om olika kulturella och religiösa traditioner i samband med svår sjukdom och död. vårdprocessgrupper för palliativ vård, sammansatta av företrädare från vårdprofessionen och patient-föreningar samt • nätverk gruppernas processledare emellan • ett nationellt vårdprogram för pal-liativ vård i livets slutskede som se-dan dess hålls uppdaterat genom revisioner • Socialstyrelsens nationella kun-skapsstöd för 06-05. Den baseras bland annat på ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014” från Regionala cancercentrum i samverkan och Socialsty-relsens ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”, 2013.
Deklaration dödsbo restskatt

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2021-2014 lekia söderhamn
philips ekg apparater
roslagstull djurklinik priser
örlogsfartyg korsord
parkering sondag stockholm

Vid vården av patienter i palliativ vård ska ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2016 – 2018” samt ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård” följas. Vårdprogrammet och kunskapsstödet ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården,

Bakgrunden till upp- draget är att tillgången till palliativ vård i livets slutskede är ojämlik över landet. Oavsett vårdform krävs en god vård i livets slutskede. • Förmedla information om palliativ vård till de olika enheterna • Ha fördjupade kunskaper om palliativ vård och förmedla dessa kunskaper till övrig personal på enheterna. Nationellt vårdprogram för palliativ vård Vårdprogrammet vänder sig främst till alla professioner och vårdformer där svårt sjuka och döende personer vårdas. palliativ vård i Norrbotten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas för att säkra kvalitén och fungerande vård- och omsorgskedjor för god vård i livets slutskede på lika villkor. Av granskningen framgår att Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 har legat till grund för Handlingsprogrammet Vård i livets slutskede – 2012 (Swedish) In: Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, ISSN 0800-7489, no 2, p. 67-70 Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published Abstract [sv] I En nationell cancerstrategi (1) beskrivs utarbetandet av ett nationellt vårdprogram för palliativ vård som särskilt angeläget.

I En nationell cancerstrategi (1) beskrivs utarbetandet av ett nationellt vårdprogram för palliativ vård som särskilt angeläget.

Det beskriver hur palliativ vård bör bedrivas, oavsett patientens diagnos, bakgrund, etnicitet eller vilken vårdform som är aktuell. Vårdprogrammet omfattar patienter över 18 år och beskriver hela det palliativa vårdförloppet, från tidig fas till sen fas. Detta är den andra reviderade utgåvan av nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige.

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014. PALLIATIV VÅRD 1. BAKGRUND Det första Nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige är nu publicerat. Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Kortversionen som du håller i din hand, är ett komplement avsett att vara till hjälp i det dagliga palliativa arbetet.