en lagrådsremiss där regeringen har olika förslag på hur man kan införa det som kallas en tydligare privat initiativrätt i plan- och bygglagen.

3846

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen. (2010:900) dels att 9 kap. 46 § och 10 kap. 2 § ska ha följande lydelse,.

Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner. Det är där man ska lägga fast strategin för sin kommun. Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Plan- och bygglagens bestämmelser syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsvillkor. Konkret innebär detta exempelvis att planläggningen bör bidra till väl fungerande lokala arbetsmarknader och till att bostadsområdena utformas så att olika former av boende kan integreras och jämställdhet främjas.

  1. Overvintre jordbær
  2. Ellos telefonummer
  3. Vilken driver ska jag köpa
  4. Mills start
  5. Distanskurs videoredigering
  6. Släpvagn skattefri
  7. Datum fastställelseintyg årsredovisning
  8. Statistik analyse
  9. Vad betyder socioemotionell utveckling

För all bebyggelse är 8 kap 14 § och 17 § tillämpliga. 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 31 mars 2011. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap.

I lagen finns bland annat regler om översikts-​ och detaljplanering, bygglov och marklov samt krav på byggnader och byggprodukter.

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar förutsättningarna för användningen av mark och vatten. Fysisk planering, tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen är en huvuduppgift för kommunerna. SKR:s jurister bistår medlemmarna med rådgivning, verksamhetsutveckling avseende PBL och anslutande regler. Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 31 mars 2011.

Plan- och bygglagen (2010:900) från 2011 innebär bland annat: Som medborgare har du rätt att få besked om lov inom tio veckor. Krav på att tillgänglighet och användbarhet ska redovisas redan i ansökningshandlingarna. Krav på hänsyn till miljö och klimat vid planläggning och byggande.

Plan och bygglagen lagen

I och med den nya lagen kommer processen att ta fram en ny detaljplan att förenklas och förkortas genom att kravet på att upprätta ett planprogram försvinner. Fler nyheter i nya plan- och bygglagen: Ändringar i plan- och bygglagen och va-lagen. Ladda ner cirkulär (PDF) Bilagor. 1999bil138-1.xls; 1999bil138-2.pdf; Kontakt. Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Beskrivning saknas! Rättsfall7.
Skolor sollentuna karta

Plan och bygglagen lagen

2.1. 5 kap.

Enligt riksdagens beslut.
Japan house inman

Plan och bygglagen lagen medellön diskare
stefanos menu
arbetsformedlingen arbetssokande
allmän handling uppsats
stilanalys av text
magsjuka stockholm 2021
staffanstorp returhuset

I fråga om övriga planer och bestämmelser som avses i första stycket skall genomförandetiden anses ha gått ut. Om inte annat är föreskrivet i sådan plan eller bestämmelse som enligt första stycket skall gälla som detaljplan enligt denna lag, skall 39 § byggnadsstadgan (1959:612) tillämpas som bestämmelse i planen. Lag (1991:604).

plan- och bygglagen får en kommunal byggnadsnämnd ta ut en  Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen  De hänvisningar till plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen (SFS 2011:900). Förslaget har utarbetats av Sveriges Kommuner  Plan- och bygglagen. Här samlar vi allt för dig som vill läsa mer om Plan- och bygglagen. Ändra lagen så att nybyggen ger mobilitet istället för p-platser · Debatt.

Vi kan konstatera att plan- och bygglagen nu har ändrats så många gånger att den inte längre går att överblicka. Detta är ingen rättssäker 

SFS 2019:412 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner: 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. Lagen trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte då den äldre Plan- och bygglagen 1987:10 (ÄPBL).

3 §, 4 kap. 14, 16 och 32 §§, 5 kap. 1, 2 och 5 §§, 6 kap. 5, Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut.